تعرفه ها


تعرفه ی سرویس و خدمات احسان سرور

 

این بخش بزودی تکمیل میگردد.

 


توضیحات تکمیلی :

1. تمامی لیست قیمت و اطلاعات به تومان می باشد.

2. لیست قیمت فوق صرفا هزینه و قیمت های خام بوده و تعرفه و هزینه ی سرویس و خدمات احسان سرور در صورتحساب صادر شده در بخش کاربری معتبر شناخته خواهد شد.

3.بر روی تمامی صورتحساب ها 9 درصد ( مالیات 6% و عوارض 3% ) افزوده خواهد شد.

4.