توضیحات
  1. لطفا در حین وارد نمودن اطلاعات دقت کافی داشته و اطلاعات را مطابق با اطلاعات هویتی خود وارد نمایید.
  2. مسئولیت درج اشتباه اطلاعات بر عهده پرداخت کننده می باشد و در صورت عدم تطابق اطلاعات خدماتی ارایه نخواهد شد.
  3. لطفا پس از پرداخت شناسه پرداخت یا کد رهگیری را یادداشت نمایید
  4. مبالغ پرداخت شده تحت هیچ عنوانی عودت ( بازگشت ) داده نخواهد شد.
فرم پرداخت احسان سرور
تومان